Copyright © 2015 Deere & Company.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki uczestnictwa

Promocja John Deere „Mistrzostwa Europy Operatorów” jest organizowana przez firmę John Deere GmbH & Co. KG (siedziba zarejestrowana w Mannheim, wpisana w Rejestrze przedsiębiorców Sądu Okręgowego Mannheim pod numerem HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Niemcy (nazywaną dalej „John Deere”).

Przeprowadzenie promocji zlecono firmie Moonda SARL, 3 Place du Palais, Bordeaux, Francja (nazywanej dalej „Agencją”).

Uczestnik promocji akceptuje następujące Warunki ochrony danych osobowych i uczestnictwa:

Warunki uczestnictwa

Harmonogram

Promocja John Deere „Mistrzostwa Europy Operatorów” trwa od godziny 00:00 26 lutego 2017 r do godziny 23:59 15 maja 2017 r.

Zgodnie z przedstawionymi tu warunkami w promocji John Deere „Mistrzostwa Europy Operatorów” można wziąć udział poprzez dostarczenie swojego zdjęcia i podanie powodu, dla którego użytkownik powinien zostać wybrany jako reprezentant swojego kraju w „Mistrzostwach Europy Operatorów”, podanie imienia i nazwiska, pełnego adresu korespondencyjnego i adresu e-mail oraz poprzez potwierdzenie wymaganego wieku minimalnego i zaakceptowanie Warunków uczestnictwa oraz ochrony danych osobowych.

Nagrody

Odwiedzający stronę John Deere www.lightstrongsmart.com mogą „polubić” dowolne z przysłanych zdjęć poprzez kliknięcie niewielkiej ikony w kształcie serca. Każda osoba może „polubić” tylko jedno zdjęcie. Na koniec kampanii 5 zdjęć i powodów z największą liczbą „polubień” w danym kraju zostanie ocenionych przez panel sędziowski John Deere zwołany w tym celu przez firmę John Deere. Wyłoni on jednego (1) zwycięzcę całego konkursu, który otrzyma prawo uczestnictwa w „Mistrzostwach Europy Operatorów” we Francji. Nagroda dla zwycięzcy obejmuje:

  • Transport z domu klienta do Ladoux (Francja) 13 czerwca i powrót 15 czerwca
  • 2 noclegi w Clermont-Ferrand (Francja)
  • Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy Operatorów

Jeśli nie będzie można określić 5 najpopularniejszych zdjęć (wystąpi równa liczba polubień), ostateczną decyzję podejmie panel sędziowski firmy John Deere.

Uczestnictwo

Jedna osoba może wygrać tylko jeden raz. 

Do uczestnictwa uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnicy niepełnoletni nie otrzymają nagrody.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni nie później niż cztery (4) tygodnie od zakończenia promocji „Mistrzostwa Europy Operatorów”.  Uczestnicy są odpowiedzialni za poprawność podanych danych kontaktowych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wprowadzenie pełnych danych osobowych podczas procesu rejestracji.  Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

Uczestnikami nie mogą być pracownicy John Deere, Agencji, ani jakiekolwiek osoby biorące udział w przygotowaniu i organizacji konkursu.

Uczestnictwo jest bezpłatne, a uczestnik ponosi tylko koszt połączenia z internetem z własnego telefonu komórkowego lub komputera. Organizator wyraźnie zaznacza, że uczestnictwo w promocji nie wymaga zakupu żadnego produktu ani usługi.

John Deere ma prawo wykluczyć wybrane osoby z uczestnictwa w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów, takich jak złamanie lub niewypełnienie Warunków uczestnictwa, (usiłowania) manipulacji itp., oraz zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego. W przypadku wystąpienia przyczyn upoważniających organizatora do wykluczenia uczestnika, organizator może odmówić przyznania nagrody lub zażądać jej zwrotu. Wykluczenie uczestnika w wyniku uzasadnionych powodów nie uprawnia go do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec firmy John Deere lub w Agencji.

Wykorzystywanie zdjęć

Przesyłając zdjęcia na stronie www.lightstrongsmart.com, uczestnicy upoważniają firmę John Deere do wykorzystywania zgłoszonych zdjęć, w tym, ale nie wyłącznie, do drukowania oraz wykorzystywania ich w publikacjach John Deere. 

Pozostałe postanowienia

John Deere zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji John Deere „Mistrzostwa Europy Operatorów” z uzasadnionej przyczyny. Promocja może zostać zakończona z uzasadnionej przyczyny, szczególnie w przypadku, jeśli nie będzie możliwości zagwarantowania właściwego przeprowadzenia konkursu z przyczyn technicznych lub prawnych.

Uczestnicy są świadomi i zgadzają się co do tego, że ich uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

Ochrona danych

Poprzez uczestnictwo w promocji „Mistrzostwa Europy Operatorów” uczestnik zgadza się na wykorzystywanie danych osobowych w następującym zakresie:

Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

John Deere będzie gromadzić i przechowywać następujące dane osobowe uczestników promocji „Mistrzostwa Europy Operatorów”: Imię i nazwisko, adres i adres e-mail.  Dane będą przechowywane elektronicznie.  Dane będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Agencję Moonda SARL, 3 Place du Palais, Bordeaux, Francja (nazywaną dalej „Agencją”), której zleciliśmy przeprowadzenie tej promocji, oraz przez firmę John Deere.

Dane osobowe uczestników nie będą ujawnianie osobom trzecim.

Dane osobowe przekazane przez uczestników podczas promocji będą traktowane jako ściśle poufne i będą wykorzystywane wyłącznie do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia promocji oraz zostaną skasowane trzy miesiące po zakończeniu promocji.

Prawo do informacji

Uczestnicy mają prawo do informacji o wykorzystaniu ich danych osobowych. Uczestnik może w każdej chwili bezpłatnie otrzymać na życzenie informacje o przechowywanych danych dotyczących jego osoby. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres mailto:R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

Prawo do wycofania się z promocji

Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na użytkowanie i przechowywanie danych osobowych, bez podawania przyczyn. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres mailto:R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Pod ten adres przesyłać można również prośby o korektę danych.

W przypadku wycofania się uczestnika z konkursu jego dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte z bazy danych.  Wycofanie się z konkursu oraz usunięcie danych osobowych uczestnika zostanie na życzenie potwierdzone w wiadomości e-mail.

Jeśli wycofanie się z konkursu nastąpi przed jego zakończeniem, dalsze uczestnictwo w konkursie będzie niemożliwe.

Zastosowanie mają również nasze ogólne warunki ochrony danych.

http://www.deere.com/privacy_and_data/privacy_and_data_poland.page